CBMC 堂庆主日国、粤语堂联合崇拜 (9-18-2022)

Sep 18, 2022    Rev. Maurice Yu

经文︰哈该书一
证道︰Rev Maurice Yu

(一)神在你心里是否重要?
(二)你在服待神,定服待自己?
(三)你敬畏神吗?