CBMC 粵語堂主日崇拜(5-22-2022)

May 22, 2022    Rev. Maurice Yu

(一)信神抑或信槍?
(二)捍衛權利抑或愛人如己?
(三)種族歧視抑或彼此合一?
(四)積存苦毒抑或心得平安?