CBMC 粵語堂主日崇拜(3-19-2023)

Mar 19, 2023    Rev Maurice Yu

講題:捍衛純正信仰的教會

經文:啓示錄二18 – 29

證道:Rev. Maurice Yu


(一)神審判隱藏的罪

(二)增加愛心的善事

(三)清除錯謬的教導