CBMC 粵語堂主日崇拜(2-11-2024)

Feb 11, 2024    Pastor Dadco Yan

講題:這一餐怎能沒有你

經文:路22:7-20

證道:Pastor Dadco Yan


一、要認識逾越節的羔羊 (22:7-13)

二、要記念主耶穌的拯救 (22:14-20)